سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه امیدی – دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی –
سعیده اکبری –

چکیده:

برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی سبب افت سطح آب و در نتیجه تغییر در کیفیت آب های زیر زمینی میگردد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات شیمیایی کیفیت آب دشت دامغان و تعیین روند تغییرات آن انحام گرفت. در این بررسی تعداد ۵ حلقه چاه آب کشاورزی واقع در دشت دامغان انتخاب گردید که در آن ۱۳ پارامتر شیمیایی مهم آب در طول سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ نمونه برداری و مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج به صورت نمودار ها و جداولی برای هر پارامتر تعیین گردید. تغییرات کیفیت شیمیایی روندی در جهت نا مطلوب شدن آب چاه ها را نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده در هر ۵ حلقه چاه افزایش غلظت کاتیون ها و آنیون ها در فصل برداشت زیاد از چاه مشاهده می شود. همچنین مشاهده می شود که میزان کلر در مناطقی که دچار نشست شده است بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است