سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران مشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآب
فرشید عارف – عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

اطلاعات کافی و آگاهی از کیفیت منابع آب در حفظ منابع آب و همچنین در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت این برنامه بسیار حایز اهمیت است. بنابراین با بررسی اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت آب نزدیک سطح آب‌های زیرزمینی و مقدار آنیون ها و کاتیون ها عناصر سمی و شاخص‌های ارزیابی کیفیت آب می‌توان آب را بر اساس کیفیت طبقه‌بندی کرده و راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ارائه داد. جهت بررسی کیفیت آب دشت تقدیس نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی از سال ۸۱ تا ۸۸ انجام شد. با توجه به حجم زیاد نمونه‌ها مناطقی که دارای شباهت از نظر فاکتورهای کیفی آب بودند به طور میانگین و با هم ذکر شده‌اند و در نتیجه دشت ۱۵ منطقه تقسیم شده. در نمونه‌های تهیه شده فاکتورهای هدایت الکتریکی با میانگین ۳/۲۶۱۲ میکرو زیمنس ۱۰ سانتی‌متر، کل جامدات محلول با میانگین ۷/۱۶۸۹ pH با میانگین ۵/۷ ، سختی کل با میانگین ۵۵۳ میلی‌گرم در لیتر و عناصر سدیم، کلسیم، منیزیم ، پتاسیم ، کلر، کربنات، بی‌کربنات ، سولفات به ترتیب با ۸/۴۱۲ ، ۲/۱۴۱ ، ۶/۶۶ ، ۲/۹ ، ۲/۷۲۸ ، ۰۸/۱ ، ۷/۳۲۸ ، ۶/۲۰۶ میلی‌گرم در لیتر اندازه‌گیری شد. آن در مناطق تبریز ۲ ، هروی ، امناب ، سعید اباد و کند رود از نظر کشاورزی برای تمام گیاهان به جز گیاهان حساس بشویید مناسب می‌باشد و خطر زیادی برای خاک ندارد همچنین این آب از نظر شعبه مناسب می‌باشد ، در مناطق تبریز ۱ ،ساتلو ، سردرود ، اسکو ، حسرو شهر و خواجه آن از نظر کشاورزی دارای شوری بسیار زیاد است و به طور متوسط یا مقدار کم باعث تخریب خاک می‌شود همچنین آب از این مناطق از نظر شرب به در کیفیت نسبتاً مناسب می‌باشد، در مناطق باغبان معروفند و نوجده آن از نظر کشاورزی داری شوری زیاد دست به خطر زیادی برای خاک ندارد همچنین این آب از نظر شعبه کیفیت متوسط دارد و همچنین در مناطق مایان و امند آب از نظر کشاورزی دارای شوری بسیار زیاد است و شدیداً باعث تخریب خاک می‌شود همچنین از نظر شد دارای کیفیت نامناسب می‌باشد .