سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

آشکارسازی تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی مناطق شهری است. روش های متفاوتی برای آشکارسازی تغییر و تحولات پوشش اراضی ارائه شده است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات پوشش اراضی در محدوده شهر اصفهان با استفاده از تصاویر سنجندهAWiFS و MSS طی بازه زمانی۸۷-۶۶بود. بدین منظور، ابتدا تصاویر با استفاده از الگوریتم های مناسب از لحاظ هندسی تصحیح شدند. سپس با تعیین نمونه های آموزشی، دو تصویر با استفاده از روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به پنج طبقه آب، مناطق مسکونی، اراضی بایر، پوشش گیاهی و جاده طبق هبندی شدند. در مرحله بعد با رویهم گذاری نقشه های طبقه بندی شده به کمک روش مقایسه پس از طبقه بندی نقشه تغییرات بدست آمد. نتایج نشان می دهد طی این بازه زمانی ۱۴۵۱۶/۷۶ هکتار از پوشش اراضی تغییر یافته اند. علت اصلی این تغییرات نتیجه رشد تقریباً ۶۲ درصدی جمعیت و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در اصفهان می باشد