سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده زائری امیرانی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نقشه های پوشش و کاربری اراضی، اطلاعاتی مهم و ضروری را در زمینه مدیریت و برنامه ریزی شهری فراهم می آورند. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات پوشش اراضی در محدوده شهر اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده MSS و AWiFS طی بازه زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۶ است. بدین منظور، ابتدا تصاویر توسط الکوریتم های مناسب از لحاظ هندسی تصحیح شدند. سپس با تعیین نمونه های آموزشی، تصاویر با استفاده از روش حداکثر احتمال به پنج طبقه آب، مناطق مسکونی، اراضی بایر، پوشش گیاهی و جاده طبقه بندی شدند. در مرحله بعد با رویهم گذاری نقشه های طبقه بندی شده به کمک روش مقایسه پس از طبقه بندی، نقشه تغییرات بدست آمد. نتایج نشان می دهد طی این بازه زمانی ۱۴۵۱۶/۷۶ هکتار از پوشش اراضی تغییر یافته اند. علت اصلی این تغییرات رشد تقریباً ۶۲ درصدی جمعیت و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در اصفهان می باشد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهند که طی این بازه زمانی ۲۱ سال، رشد قابل توجهی در بخش ساختمانی (مسکونی و تجاری) و همچنین جاده و خیابان ها در این شهر صورت گرفته است. رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و صنعتی، رشد و گسترش شهر اصفهان را سرعت بخشیده است. از جمله تأثیرات منفی توسعه شهری بر محیط زیست منطقه می توان به تبدیل کاربری های کشاورزی به مناطق مسکونی، افزایش شبکه حمل و نقل و پاکسازی پوشش گیاهی و اثرات مخرب زیست محیطی از جمله آلودگی هوا اشاره کرد. از نقشه های پوشش اراضی بدست آمده در این مطالعه می توان در زمینه برنامه ریزی های شهر سازی پایدار و همچنین پیش بینی تغییرات احتمالی آینده در الگوهای رشد شهری کمک گرفت.