سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم سالم – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
علی محمدی – فارغ التحصیل کارشناس ارشد خاکشناسی
امیرحسین رمضان پوراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مصطفی چرم – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی شرب و صنعت مطرح می باشد از این رو پایش کیفیت این منابع یکی از وظایف مهم در حیطه مدیریت محیطی زیست محسوب می گردد با توجه به اهمیت رودخانه قمرود جهت مصارف مختلف و همچنین تخلیه الاینده های متعدد به آن خصوصا د ر مقطع شهر اهواز ارزیابی کیفی آب رودخانه ضروری به نظر می رسد بنابراین می توان با بررسی کیفیت منابع آب و رودخانه ها بسیاری از مشکلات موجود را کنترل نمود محدوده مطالعاتی دراینتحقیق ۳ ایستگاه بررویرودخانه کارون پل پنجم اهواز ، دارخوین، و پل قدیمی خرمشهر در فصول پرابی و کم آبی سال ۱۳۸۸ می باشد نتایج نشان میدهد که در طول رودخانه کارون در هر دو فصل پرابی و کم آبی از اهواز تاخرمشهر مقادیر TOC,COD,TDS,EC,TSS افزایش ومقدار BOD در فصل پرابی افزایش و در فصل کم آبی کاهش می یابد همچنین مقادیر COD,TOC,EC در فصل کم آبی برخلاف تغییرات TSS بیشتر از فصل پرابی است.