سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

رودخانه ها به عنوانیکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون شرب، کشاورزی و صنعت به شمار می روند هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تغییرات درازمدت پارامترهای کیفی آب و همچنین روند تغییرات بارش و رواناب در رودخانه زیارت واقع در استان گلستان میباشد این رودخانه در حدود ۲۰% از آب شرب شهرستان گرگان را تامین می کند جهت بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت از اطلاعات کیفیت آب برای سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ استفاده شد مهمترین پارامترهای مورد بررسی شامل مقادیر HCO3,PH,EC,CL,SO+4,Na,Mg+2,Ca+2,TDS می باشد که در نهایت میانگین سالانه آنها مورد استفاده قرارگرفت و میزان تغییرات آنها با استفاده از نرم افزار اماری مینی تب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشانداد که به غیر از سولفات در بقیه موارد بین آنها رابطه همبستگی معنی داری وجودداشت و دارای روند افزایشی بود شاخص خشکسالی SPI نیز برای این دوره آماری محاسبه شد و همچنین از نظر شرب و کشاورزی از طریق دیاگرام ویلکوکس و شولر بررسی شد بررسی ها بیانگر این است که غلظت املاح شیمیایی موجود در آب رودخانه زیارت در طی این سالها در بیشتر موارد روند افزایشی داشته است.