سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگ
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

گرم شدن کره ی زمین سبب شده است مطالعات زیادی بر روی داده های هواشناسی به منظور کشف روند صورت گیرد.پیش بینی وجود یا عدم وجود روند می تواند نقش تعیین کننده ای در معادلات موجود در استفاده از منابع آب ایفا می-کند. روش های متعددی در تعیین روند در سری های زمانی وجود دارد که از میان آن ها روش ناپارامتری من کندالبیشتر کاربرد را دارد. هدف از این تحقیق کشف روند در بین پارامترهای هواشناسی شامل دمای حداقل، دمای حداکثر،دمای میانگین، رطوبت نسبی، بارش و سرعت باد در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه می باشد. برای این منظور از داده هایهواشناسی ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی در طی سال های آماری ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۵ استفاده گردید. نتایج نشان داد کهبیشترین روند مربوط به دمای حداقل بوده و با شیب ۰/۰۶۵ در مرداد ماه افزایش می یابد. در مقیاس سالانه دمای حداکثر روند کاهشی را نشان داد. همچنین هیچ روند خاصی در دمای میانگین، رطوبت نسبی، بارش و سرعت باد مشاهده نگردید.