سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام اسدآبادی – کارشناسان محیط زیست سازمان آب وب رق خوزستان
لیلا صادقی –
نازنین جامعی –
مریم محمدی بهبهانی –

چکیده:

تالاب بامدژ یکی ازتالابهای مهم استان خوزستان و اززیست گاه های اب شیرین استان محسوب میشود که باحدود ۴۰۰۰ هکتار وسعت در۴۰کیلومتری شهراهواز واقع شد هاست این تالاب بهدلیل احاطه شدن توسط چندین روستا با عمده فعالیت های کشاورزی ودامپروری حائز اهمیت است و یکی از دلایل تهدید حیات این پیکره آبی کشاورزی و آبیاریهای غیراصولی اراضی و ورد پساب و فاضلاب روستاها می باشد دراین مطالعه ۵ ایستگاه منتخب نهرخارور بدنه تالاب زهکش طبیعی کعب عمیر و سدشاوور دربازه زمانی مهر ۸۹ تا شهریور ۹۰ و به صورت ماهیانه اندازه گیری به عمل آمده و شاخص کیفیت آب wqI جهت تعیین شرایط کیفی اب تالاب مورد محاسبه قرارگرفته است بررسی های صورت گرفته و محاسبه شاخص نشان داد که تالاب بامدژ از وضعیت کیفی مطلوبی برخوردار نمی باشد بطوریکه از بین ۵ ایسگتاه انتخابی درورودی ها و بدنه آب یتالاب طی مدت زمان نمونه برداری کانال خاررو درمهر ادریبهشت تیرماه دررده بد قرار دارد