سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسحاق خسروپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر غلامحسین کرمی – استادیار بخش زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی ارتباط هیدرولیکی بین رودخانه قره چای و چشمه گل رامیان، مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هر دو در مدت یک سال آبی انجام گرفت. با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چشمه ها می توان به بعضی از خصویات مسیرحرکت آب ، نوع سیستم جریان غالب در سفره و همچنین ارتباط هیدرولیکی با رودخانه دست یافت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چشمه رودخانه شامل هدایت الکتریکی، Ph، دبی، میزان دی اکسیدکربن محلول در محل چشمه، آنیون ها و کاتیون های اصلی در آزمایشگاه اندازه گیری شده است. مطالعات صورت گرفته در این منطقه در مدت ۱۲ ماه(آذر ۸۵ تا آبان ۸۶) نشان دهنده تغییرات متفاوتپارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده چشمه و رودخانه و عدم ارتباط هیدرولیکی بین آنها می باشد. آنالیزهای هیدروشیمی و بازدیدهای صحرایی موید آن ست که حوضه آبگیر چشمه و رودخانه هر دو آهکی و دولومیتی می باشد و سیستم غالب در چشمه افشان می باشد.