سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی مغان
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

هورمونهای درونی تنظیم کننده های ضروری برای انتقال و توزیع فتواسیمیلاتها برای پرشدن دانه در غلات هستند و بنابراین می توانند درتنظیم وزن دانه و عملکرد دخیل باشند بدین منظور دریک آزمایش مزرعه ای مطالعه ای برروی ۲ رقم گندم ایرانی پیشتاز و کرج ۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط فاریاب و تنش خشکی در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تهران کرج اجرا شد که هدف ازآن مطالعه سرعت پرشدن دانه محتوای نشاسته درمراحل مختلف پرشدن دانه عملکرد و اجزا آن تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی و اینکه آیا قدرت مخزن با سطوح هورمونی تنظیم می شود یا نه می باشد تنش خشکی از مرحله خوشه دهی شروع و تارسیدگی فیزیولوژیکی ادامه یافت نتایج نشان داد که رقم پیشتاز محتوای نشاسته بالاتری درطی پرشدن دانه نسبت به رقم کرج ۳ تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی داشت سطوح ایندول -۳- استیک اسید دانه در مراحل اولیه پرشدن دانه بالا بود اما سطوحابسیزیک اسید درمراحل خطی پرشدن بطور معنی داری بالا بود که دراین مورد نیز رقم پیشتاز برتری نشان داد.