سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ابوالفضل مساعدی – دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ایران
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در بسیاری از مناطق آب مهمترین محدودیت در فعالیت های کشاورزی محسوب می شود دراین مناطق به دلایل مختلف ا زجمله کمبود منابع آب سطحی و یا ناهمسانی فصل بارندگی و فصل کشاورزی فشار عمده از لحاظ برداشت و مصرف بر منابع اب زیرزمینی می باشد دراین تحقیق روند تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در دشت کردکوی از جنوب شهر کردکوی تا نواحی ساحلی بندر ترکمن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد بررسی قرارگرفت منطقه به ۳ زون تقسیم و در هر زون روند تغییرات بررسی شد و نتایج بررسی نشان میداد که مقدار هدایت الکتریکی در ناحیه ۱ و نوسانات آن در طول دوره کمتر از ۱۵۰۰ میکرومهوس است و شرایط مناسبی برای کشاورزی دارد برعکس با نزدیک تر شدن به دریا به دلیل تغییر درنوع رسوبات ابرفتی تشکیل دهنده سفره های اب زیرزمینی مقدار هدایت الکتریکی بیشتر شده و به مرز ۳۰۰۰ میکرومهوس نیز می رسد و این مسئله باید در برنامه ریزی های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی این منطقه مورد توجه قرار گیرد.