سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی شهید ب
اکبر اسلامی – استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

زمینه و هدف : هدف از این تحقیق بررسی روند تغییرات غلظت یونهای نیتریت و نیترات در منابع آب آشامیدنی شهر زنجان در طول سالهای ۸۵ تا ۸۹ بود.روش بررسی : این تحقیق به روش توصیفی مقطعی بر روی چاههای آب آشامیدنی شهر زنجان صورت گرفت. نقشه های کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر زنجان برای شاخص نیتریت و نیترات از سال ۸۵ تا ۸۹ با استفاده از نرم افزار ArcMap 9.3 و نتایج آزمونهای شیمیایی ۵۴ حلقه چاه درون شهری و ۱۸ حلقه چاه برون شهری شناسایی شده در منطقه، با دامنه عمق ۸۰ تا ۲۳۶متر و آبدهی ۴ تا ۷۰ لیتر در ثانیه ترسیم گردید و آنالیز روند تغییرات در سالهای ۸۵ تا ۸۹ با استفاده از نرم افزار IDRISI 15 بر اساس نقشه های ترسیم شده در ArcMap انجام شد.یافته ها : نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فقط یک حلقه از چاههای منطقه برون شهری غلظت نیترات فراتر از استاندارد داشته و در بقیه چاهها غلظت نیتریت و نیترات در حد مجاز بودند. روند تغییرات غلظت نیتریت و نیترات در چاههای آب آشامیدنی شهر زنجان ، به ترتیب کاهشی و افزایشی بوده است.نتیجه گیری : با توجه به اینکه شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان بطور کامل بهره برداری نمی شود و هنوز دفع فاضلاب به صورت سنتی و در قالب دفع به چاههای جذبی می باشد ، از این رو می توان آلودگی در منابع آب را به آن نسبت داد