سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین رجایی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
کاظم اسماعیلی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عباسی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
علینقی ضیائی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان که طی سالهای گذشته در سطح کشور احداث شده است، یکی از مهمترین مباحث در این عرصه ها می باشد. بررسی منابع موجود در این خصوص نشانمی دهد عمده ی مطالعات در عرصه های پخش سیلاب در شرایطی انجام شده است که شبکه هتای اجراشتده دارای عمر کم یا دفعات سیل گیری محدود بوده است. ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم در استهان خراسان شمالی دارایآمار ثبت شده ی ۳۷ مورد سیل گیری از سال ۱۳۷۶ می باشد. در این تحقیت بته منرتور بررستی تغییترات نفوذپذیری سطحی خاک در ۹ نوار پخش عرصه ی آبخوان و در هر نوار ۳ نقطه انهخاب شد. همچنین در مجاورت هر نوار در خارجعرصه به عنوان شاهد یک نقطه انتخاب شد و در مجموع در این ۳۶ نقطه آزمایش نفوذپذیری به روش استوانه های مضاعف انجام گردید.