سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواهده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

با توجه به نتایج متفاوت تاثیر سیانید برروی گیاهان تحقیق حاضر به منظور بررسی حساسیت یا مقاومت به سیانید گیاه ریحان در مراحل جوانه زنی صور ت گرفت آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد و در ۳ تکرار و ۶ تیمار صورت گرفت غلظت های سیانید پتاسیم ۰/۰۰۰۵ ، ۰/۰۰۵ میلی مولار و هیدروکسامیک اسید ۰/۰۰۰۵ و ۰/۰۰۵ میلی مولار و تیمار ۰/۰۰۵ سیانید پتاسیم به همرها ۰/۰۰۵ هیدروکسامیک اسید و ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد درنظر گرفته شد صفات ۵ درصد سرعت جوانه زنی وزن تر وخشک گیاه چه و درصد جوانه زنی اندازه گیری و اعداد پس از اطمینان از نرمال بودن از طریق نرم افزار SAS مورد تجزیه واریانس قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار شدند پس ا زمقایسه میانگین مشخص شد که بیشترین وزن خشک در تیمار ۰/۰۰۰۵ سیانید پتاسیم و کمترین وزن خشک درغلظت ۰/۰۰۵ سیانید پتاسیم است و بالاترین میانگین ۵ درصد سرعت جوانه زنی در غلظت ۰/۰۰۰۵ هیدروکسامیک اسید مشاهده شد.