سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشکده بهداشت_دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپ
زهرا رمضانی – استادیار_دانشکده داروسازی_دکتری شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شا
کامبیز احمدی – استادیار گروه آمار_دکتری آمار کاربردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ا

چکیده:

رودخانه کارون منبع اصلی تامین آب شرب شهر اهواز است. فلوراید از جمله یونهای محلول در آب است که درمقادیر کم وزیاد،سلامتی انسان ودیگرموجودات زنده را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیت این ماده درسلامتی انسان وکنترل کیفیت آب آشامیدنی، میزان فلوراید درآب خام وآب آشامیدنی در شهر اهواز موردمطالعه قرارگرفت.در این مقاله که حاصل یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است ،کیفیت آب خام وآب آشامیدنی بررسی شد. بدین منظور تعداد ۱۲۰ نمونه ازآب رودخانه و ۱۲۰ نمونه از آب آشامیدنی ،از فروردین تاآذرماه ۱۳۸۹ به مدت ۹ماه به صورت ماهیانه درظروف پلی اتیلن به حجم تقریبی یک لیترجمع آوری شد .فلوراید به روش SPADNS بادستگاه اسپکتروفتومتر مدل ۵۰۰۰ DR ساخت کشورآمریکا درطول موج mn580 دردامنه ۲-۰/۲mg/l از ورودی وخروجی تصفیه خانه های آب شماره ی ۱ و ۲شهراهوازدرآزمایشگاه مورد آنالیزقرارگرفت .داده هابا استفاده ازآزمون ANOVA نرم افزار SPSS ورژن ۱۷ موردتجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.میزان فلوراید تعیین شده در رودخانه کارون مقدارحداقل ۰/۲۹mg/L و حداکثر ۰/۴mg/l و میانگین ۰/۳۲mg/l در آب آشامیدنی حداقل ۰/۲۱mg/l و حداکثر ۰/۲۹mg/l و میانگین آن ۰/۲۶mg/l تعیین شد میزان فلوراید در آب آشامیدنی شهراهوازازمقدارپیشنهادی سازمان بهداشت جهانی EPA,EU واستاندارد ۱۰۵۳ ایران در آب آشامیدنی در دمای۳۲/۵-۲۶/۵ درجه سانتی گراد کمتر است .به نظر می رسدکه استفاده ازماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید درفرایند تصفیه آب درکاهش فلوراید نقش داشته است. درخصوص اهمیت ونقش فلوراید درسلامتی بدن،اگرچه منابع غذایی مختلف وخمیردندان ها حاوی فلوراید هستند، با توجه به گرمای هوای شهراهواز ونیازبیشتر به نوشیدن آب ،وهمچنین ذائقه مردم اهواز در خصوص مصرف چای وماهی ،که ازجمله منابع فلوراید هستند،به نظر میرسد که مقدار مورد نیاز این ماده دریافت می شود. اما جهت اطمینان خاطر،ضروری است که بیش از گذشته آموزش و اطلاع رسانی گسترده ای صورت گیرد تا مشارکت مردمی درخصوص تهیه سبد غذایی مناسب حاوی فلورایدودریافت مقدارمورد نیاز بدن درجهت پیشگیری وکاهش آثار کمبود این ماده انجام پذیرد