سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکدهی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود آرامی فدافن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سرعتهای بالای جریان یا تغییرات ناگهانی جهت جریان سبب بروز آسیبهای ناشی از کاویتاسیون بر روی سرریزهای شوت یا کانال های قرار۳۰ ، نامنظمیهای سطحی کوچک و اجتنابناپذیر جهت شروع m/ s گرفته در امتداد خروجیهای تحتانی میشود. برای سرعتهای جریان بیشتر ازو رخداد چنین آسیبهایی کافی است. تأمین هوا در سطح تماس بین بتن و جریان آب جهت جلوگیری از آسیبهای کاویتاسیون اقتصادیترینراهکار و از نظر تکنیکی ساده ترین روش میباشد. با استفاده از هوادهها، میتوان از فرسایش های ناشی از کاویتاسیون بر سطوح سرریزها جلوگیری نمود. هوادهها، به منظور کاهش آسیبهای کاویتاسیون، هوا را به لایههای نزدیک به بستر کانال وارد میکنند در سالهای اخیر روشهای عددی شامل دینامیک سیالات محاسباتیCFD) سه بعدی به دلیل پیشرفت های تکنولوژی کامپیوترروشهای عددی به سرعت توسعه یافته است. مدلهایCFD) نسبت به مدلهای فیزیکی انعطافپذیرتر بوده و به زمان، هزینه و تلاش کمتری نیاز دارند، لذا به طور گسترده توسط مهندسین برای مدل کردن و تحلیل موضوعات پیچیده مربوط به طراحیهای هیدرولیکی، مراقبتهای عمرانی، طرحریزی اولیه برای ایستگاههای تولید و ایمنی سد مورد استفاده قرار میگیرند. در این پژوهش غلظت هوا در طول بستر کانال با استفاده ازنرم افزارهایCFD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به بررسی برخی از پارامترهای مؤثر بر غلظت هوای لایه تحتانی جریان نظیر شیب شوت و عدد فرود جریان و نظایر آن بر عملکرد هواده پرداخته شده است. جهت صحتسنجی مدل از دادههای آزمایشگاهی کرامر ) ۴۰۰۲ استفاده گردید. نتایج نشاندهنده کاهش تغییرات غلظت هوا به صورت تابعی نمایی میباشد.