سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صدرجهانی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
محسن اسماعیل زاده مقدم – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
نبی الله نعمتی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
علی حاجی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات عملکرد و شاخص برداشت در۱۵رقم گندم نان آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درمزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذرکرج انجام شد دراین آزمایش ۱۵رقم گندم زمستانه و بینابین کهدرطی سالهای ۱۳۰۹تا۱۳۸۹ معرفی شده اند بررسی شدند دراین مطالعه صفات عملکرد دانه وزن هزاردانه شاخص برداشت اندازه گیری شدند نتایج تجزیه میانگین مربعات برای صفات مورد بررسی حاکی از آن بود که اختلاف بین ژنوتیپ ها برای اکثر صفاتمورد بررسی درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بوده و بین ژنوتیپ ها ازنظر این صفات تنوع زیادی وجود داشت عملکرد دانه رقم نوید با ۵/۱۳ تن درهکتار و رقم شاهپسند با ۲/۰۶ تن درهکتار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند که این امر حاکی از آن بود که رقم جدید معرفی شده درسال ۱۳۶۹ نسبت به رقم سال ۱۳۲۱ ۳/۰۷ تن درهکتار افزایش عملکرد دانه داشته است صفات عملکرد دانه شاخص برداشت درارقام جدید نسبت به ارقام قدیمی تر افزایش و صفت وزن هزاردانه کاهش نشان داد.