سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشدابیاری زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی

چکیده:

تغییرات پوشش گیاهی مزارع دراثر مدیریت نادرست از موضوعات مهم درامربهره برداری و توسعه کشاورزی می باشد دراین تحقیق ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده NDVI و داده هایت صاویر ماهواره ای درزمان های مختلف انجام گرفته است شاخص گیاههی تفاضل نرمال شده NDVI از مهمترین شاخصهای طیفی پوشش گیاهی است که بطور وسیعی درمطالعات سنجش از دور برای تعیین تراکم پوشش گیاهی دریک منطقه و میزان سبزینگی به کار میرود این شاخص ناشی از تفاضل بین طیف الکترومغناطیس درناحیه قرمز RED و مادون قرمزن زدیک NIR می باشد برا یمحاسبه NDVI 238 تصویر روز ماهواره نوا طی سالهای ۲۰۰۴تا۲۰۰۸ جمع آوری و شاخص پوشش گیاهی براورد شد و تغییرات زمانی پوشش گیاهی مورد بررسی قرارگرفت .