سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بشری بنی طرف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد میبد.

چکیده:

رودخانه ها به عنوان مهمترین منابع تامین و انتقال آب مصرفی بخش های صنعت، کشاورزی و شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به علت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند، نوسانات کیفی زیادی دارند. شاخصهای کیفی آب ابزاری مناسب و ساده برای تعیین وضعیت و شرایط کیفی آب می باشند که همانند هر ابزار دیگری جهت استفاده ابتدا نیاز به آگاهی از اصول و مبانی اولیه و ویژگیهای ساختاری آن می باشد تا بتوان بهترین بهره راتحت چنین آگاهی از این ابزار مدیریتی قوی برد. براساس شرح خدمات و اهداف پژوهش در ابتدا محدوده مطالعاتی مورد نظر با توجه به مطالعات انجام شده ،اهمیت موضوع و شرایط منطقه مشخص گردید. این محدوده مسیری ازرودخانه کارون در محدوده شهر اهواز می باشد. در این مطالعه از سوابق و منابع اطلاعاتی موجود در آزمایشگاهسازمان آب و فاضلاب اهواز استفاده شد. بررسی ها بر روی تصفیه خانه شماره ۲ در قسمت ورودی شهر، تصفیه خانه شماره ۳ در مرکز شهر و تصفیه خانه شماره ۵ در قسمت خروجی شهر انجام گردید و در ایستگاه های مذکور شاخصهای کیفی TOC , TDS, COD در فاصله زمانی مهر ۹۸ لغایت شهریور ۸۹ اندازه گیری شده اند و نهایتاً تغییر هر یک از سه شاخص کیفی در طی فصول مختلف و نیز طول رودخانه بررسی گردید. نتایج نشان داد در خروجی شهر میزان بار آلودگی تشدید یافته است.