سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه جاسمی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – استادیار گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند
فاخر کردونی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند
نسیبه نصیری – کارشناس ارشد گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند

چکیده:

روند تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد زعفران (در فاصلۀ سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۸ )، سه شهرستان بیرجند، قائن و سرایان استان خراسان جنوبی در قالب سریهای زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و وضیعت آینده تولید آنها در کشور با ادامه سری زمانی برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که در مجموع سطح زیر کشت زعفران این شهرستان ها طی سالهای گذشته افزایش یافته است. اگر چه نوسانات سالانه میانگین سطح زیر کشت بالا بوده اما بعد از مدت زمانی به روند معمول بازگشته است. سطح زیر کشت زعفران شهرستانهای مورد مطالعه ۲۷۳۵ هکتار بوده است تا سال ۱۳۸۸ افزایش یافته و در این سال بالغ ،( خراسان جنوبی که در سال مبدا ( ۱۳۶۳ بر ۱۱۰۱۴ هکتار گزارش شده است. عملکرد در واحد سطح برای زعفران طی سالهای اخیر روندی یکسان نداشته است و نتایج پیشبینیها نیز بیانگر ادامه این روند تا سال ۱۴۱۰ می باشد. افزایش تولید زعفران تنها ناشی از افزایش سطح زیر کشت این محصول بوده است و با توجه به استقرار استان خراسان جنوبی در کمربند خشک جهانی این روند منطقی نخواهد بود. اما معادله رگرسیون عملکرد نشان می دهد طی سالیان گذشته روند کاهش با میانگین ۱ درصدی درعملکرد در واحد سطح این سه شهرستان دیده می شود. با گسترش سطح زیر کشت زعفران در سالهای اخیر لازم است قبل از گسترش بیشتر سطح زیر کشت، شاخصهایی چون تاریخ اولین آبیاری، شروع گلدهی، میانگین درجه حرارت ماههای رشد و… مورد توجه قرار گیرند