سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گرو
روح الله موسوی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،
مسعود رستگاردباغی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دشت کاشان در منطقه ای خشک و کم باران قرار دارد و واقع شدن دشت کاشان در منطقه ای خشک از یک طرف و کاهش نزولات جوی وخشکسالی های سالیان اخیر از طرف دیگر بیانگر کم بودن و کمتر شدن منابع تغذیه کننده آبخوان می باشد. در این مطالعات به منظور بررسی وضع هیدرولیکی مخزن آب زیرزمینی دشت کاشان حدود ۱۱۰ حلقه چاه مشاهده ای در سطح دشت انتخاب و ترازیابی شد. سطح آب این چاه ها ماهیانه اندازه گیری و هیدروگراف تغییرات سطح آب هر چاه رسم گردیده است. با توجه به این که اطلاعات پیزومترها در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۶۲ و ازسال ۱۳۶۹ به بعد موجود بود، بررسی و مقایسه سطح آب در سال های ۵۳،۶۲،۷۳و۱۳۸۴ انجام شده و برای مقایسه سطح آب و بررسی میزان افت سه دوره انتخاب گردید.ابتدا با استفاده از اندازه گیری های سطح آب چاه های مشاهده ای وضعیت سطح آب در دوره ۸۴-۶۹ بررسی شده و سپس روند و اثر تغییرات در سه دوره ۸۴-۵۳ و ۸۴-۶۲ و ۸۴-۷۳ مطالعه گردیده است. به منظور بررسی توزیع مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی، نقشه اختلاف تراز آب زیرزمینی در طول سال های آبی مختلف ترسیم گردیده است.با کمک این نقشه می توان مناطقی از آبخوان که آب زیرزمینی افت یا صعود داشته را مشخص نمود و مناطق حساس به کاهش یا افزایش تغذیه را نشان داد