سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده مریم میرمشتاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رضا امیرنژاد – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرضا خالدیان – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان (مولف مسوول)
خسرو تاجداری – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای گیلان، دفتر مطالعات پایه

چکیده:

رودخانه ها از مهمترین منابع آبی تجدید شونده و حیاتی آب شیرین هستند. امروزه یکی از بحرانها و نابسامانی های موجود در سطح جهان آلودگی این منابع خدادادی می باشد که ضرورت توجه و کنترل آلودگی های وارده به آنها در مدیریت منابع آبی اهمیت ویژه ای یافته است. رودخانه سفید رود در اقتصاد استان گیلان، تولید انواع محصولات کشاورزی، دامی، شیلات و تامین آب شرب نقش مهمی بر عهده دارد. توسعه فعالیت های انسانی، کشاورزی، صنعتی و گسترش اماکن مسکونی در چند دهه اخیر در حوضه آبریز سفیدرود و تولید پسابهای حاصل از این کاربریها سبب شده که حجم عظیمی از آلاینده ها وارد سفیدرود و در نهایت دریای خزر گردد. این حالت وضعیت کیفی رودخانه را به مخاطره افکنده و اکوسیستم و موجودات آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات زمانی شاخص های کیفی آب درحد فاصل ورودی رودخانه به استان و خروجی آن به دریای خزر در مدت نه ماه و مقایسه آنها با استانداردهای کیفی آبهای سطحی می باشد. بدین منظور نمونه برداری از دو ایستگاه تعیین شده در سد منجیل و پل آستانه از بهمن ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹ بطور ماهیانه بعمل آمد و پارامترهای اکسیژن محلول، حرارت، کدورت، نیترات، آمونیوم، فسفات وpHاندازه گیری شدند. نمونه برداری و تمامی آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر اساس روش های استاندارد ارائه شده در کتاب استانداردسازمان بهداشت جهانی انجام گرفت و برای مقایسه آماری نتایج از آزمونt-studentو نرم افزار آماریSPSS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آب رودخانه سفیدرود بر اساس استانداردهای محیط زیستEPA ،WHOآغشته به آلاینده های آلی نظیر نیترات، آمونیوم و فسفات می باشند. کنترل و نظارت برمصرف کودهای شیمیایی و جلوگیری از ورود فاضلاب به سفیدرود می تواند در احیای توان خودپالایی این شریان حیاتی استان گیلان نقش برجسته ای داشته باشد