سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشدجنگلداری
ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

دما از جمله عناصر مهم اقلیم که درایجاد آن علاوهبر انرژی خورشید عوامل متعددی از قبیل ماهیت فیزیکی هدایت گرمایی ناهمواری و ارتفاع از سطح زمین و همچنینوزش باد و شرایط ابرناکی دخالت دارند تشخیص داده شده دراین پژوهش روند تغییرات درازمدت دمای متوسط سالیانه در۵ ایستگاه سینوپتیک غرب کشور ۴ ایستگاه دراقلیم نیمه خشک ۱ ایستگاه دراقلیم مدیترانه ای براساس اقلیم بندی دو مارتین با دوره آماربرداری ۱۸ ساله به روش کمترین مربعات خطا مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که در۲۰ درصد ایستگاه ها تغییرات دمایی دارای روند مثبت و در۸۰ درصد ایستگاه ها دارای روند منفی می باشد با درنظر گرفتن سطح داری سه ناحیه روند مثبت منفی و بدون روند درغرب ماری ۱۹۸۷-۲۰۰۳ نشان داد که در۱۰۰درصدایستگاه ها روندمنفی حاکم است. توزیع جغرافیایی ایستگاه ها دراین حالت با حالت قبل بعضا تفاوت هایی را نشان میدهد و دراین حالت نیز نمی توان الگوی جغرافیایی خاصی را برآن مرتب نمود.