سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدابوترابی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی شرکت جهاد توسعه منابع آب
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با عبور سیال از اطراف موانع موجود در مسیر جریان، در لبه ابتدایی آنها لایه مرزی شکل م یگیرد، هنگامی که فشار در امتداد جریان افزایش یابد و سرعت لایه مرزی به صفر برسد، خطوط جریان از جسم جدا و پدیده ورتکس اتفاق میافتد. از ه مپوشانی ورتکس ایجاد شده از هرکدام از موانع، امواج سطحی که راستای انتشارشان عمود بر جهت جریان است و از نوع امواج عرضی، خطی و ایستا هستند، تشکیل م یشود. در تحقیق حاضر مجموعهای از استوان ههای چوبی به قطر ۲۵ میلیمتر ب هصورت مستغرق و عمود بر مسیر جریان با ۶ آرایش متفاوت( ۳ آرایش زیگزاگی و ۳ آرایش موازی) در کف یک فلوم آزمایشگاهی به طول ۶ متر و عرض ۷۲ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر قرار دادهشد و تأثیر ارتفاع موانع بر اندازه دامنه امواج حاصله بررسی شد. در هریک از آرای شها حداکثر ارتفاع موانع استوانهای با توجه به عمق جریان درون فلوم، زمان تشکیل حداکثر دامنه موج نوعn=1 در حالت غیر مستغرق موانع ب هدست آمده است