سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدی گنجی – دانشجوی سازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احسان نوروزنژاد – دانش آموخته مهندسی عمران

چکیده:

تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده ی آب و هوایی در مقیاس جهانی و درازمدت می باشد که بر اثر آن ناهنجاری ها و یا نوساناتی در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل می گردد دراین میان بارندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون تغییر الگوی بارندگی منجر به وقوع سیلابها و پدیده ی خشکسالی و ترسالی در مناطق مختلف می گردد خشکسالی پدیده اقلیمی قابل تکراری است که عرصه گسترش و میدان عمل آن به علت حساسیت سینوپتیک جوی بیشتر در اقلیم نیمه خشک و نیمه مرطوب نواحی معتدله و مداری رخ میدهد و شاخص بارش استاندارد SPI از جمله شاخصهایی است که می تواند با استفاده از معیار بارندگی برای تعریف خشکسالی و ترسالی لحاظ گردد دراین تحقیق به منظور پایش خشکسالی مطابق روش مک – کی و همکاران مقادیر SPI برای مقیاس زمانی ۱۲ ماهه استخراج گردید. و به منظور تحلیل نوسانات اقلیم حاشیه جنوبی دریای خزر و تاثیر آن بربحران های اقلیمی اطلاعات مورد نیاز از ایستگاههای هواشناسی سه استان گیلان مازندران و گلستان برروی صفحه Excel برای سازمان دهی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.