سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروهمهندسی آب دانشگاه تبریز
عبدالرضا عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
محمد ملک محمدی – دانش اموخته کارشناسی ارشدمنابع آب دانشگاه گرگان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات بلندمدت ابدهی رودخانه خرسان می باشد رودخانه مذکور یکی از سرشاخه های اصلی و پراب رودخانه کارون بزرگ بوده و نقش مهمی در تامین منابع آبی کشور ایفا می کند در تحقیق حاضر به منظور بررسی روند سری های بلند مدت جریان رودخانه خرسان از ازمون ناپارامتری من – کندال و رگرسیون ساده استفاده گردید داده های مورد استفاده در تحقیق شامل دبی های متوسط ماهانه و سالانه رودخانه مذکور در محل ایستگاه ابسنهجی بارز در خلال سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۳ می باشد نتایج در مقیاس ماهانه نشان داد که جریانات این رودخانه تقریبا در اکثر ماههای سال بویژه ماههای واقع در فصول پاییز و زمستان از روندی صعودی پیروی می کنند همچنین نتایج تحقیق در مقیاس سالانه حاکی از وجود روند صعودی در ابدهی این رودخانه می باشد.