سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا پورهاشم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بارشبه عنوان مهمترین منبع تغذیه جریانهای رودخانهای،از پارامترهای بسیار تأثیرگذار در نوسانات رژیم هیدرولوژیک هرحوضه آبریز است. لذا بررسی روند تغییرات جریانهای حوضهای نیازمند مطالعه و بررسی روند تغییرات بارش در مقیاس های زمانی متفاوت خواهد بود. در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات دبی و بارش در بازههای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه – در یک دوره ۳۱ ساله ( ۱۳۸۵-۱۳۵۵ در زی رحوضه اسکندری واقع در بالادست سد زایندهرود، از روشهای تحلیل روند آماری استفاده شده است. همچنین با مقایسه نتایج بررسی روند تغییرات بارندگی، میزان حساسیت سیستم جریان حوضه نسبت به تغییرات بارش مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای مورد استفاده در بررسی روند، آزمونهای ناپارامتری من-کندال، تخمین گرسن و آزمون پارامتری همبستگی پیرسون در این حوضه بوده است. عمدتا روشهای ناپارامتری برای دادههایی که فاقد توزیع نرمال هستند نسبت به روشهای پارامتریک بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. با این وجود نتایج حاصل از ارزیابی هر دو دسته روش ناپارامتریک و پارامتریک در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج حاکی است که به غیر از مقادیر فصلی بارش در فصل بهار، در هیچ یک از فصول، در مقادیر فصلی بارش روند معنیداری مشاهده نشدهاست. از این رو نم یتوان در مورد وجود و یا عدم هرگونه تغییرات اقلیمی در این حوضه تنها با یک پارامتر نظرداد. اماروند کاهشی تغییرات بارش در مقیاس ماهانه در هر سه روش، روند تغییرات منفی محاسبه شده در مقادیر ماهانه دبی را در اکثر ماهها تأئید مینماید. از طرفی نتایج این تحقیق نشان از حساسیت بیشتر روشهای ناپارامتری نسبت به روش پارامتری در تغییرپذیری پارامترهادارد