سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزین رضایی – استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسین جباری خامنه ای – استادیار آمار دانشگاه تبریز
هادی شفیعی دیزجی – دانشجویکارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

هدف کلی این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام م یباشد. به ویژه، تأثیر جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش دفتری بر روند تدریجی قیمتسهام با در نظر گرفتن ویژگ یهای مشترک شرکت از قبیل اندازه شرکت، سود تقسیمی، بازده و سرعتگردش داراییها مورد تحلیل قرار داده شد. مدلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، مدلبیز سلسله مراتبی است. جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین دوره زمانی مورد مطالعه سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ است. نتایج تجربی بدست آمده نشان م یدهدکه در بررسی ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ارزش دفتری نسبت به جریان نقدی عملیاتی ارزش مربوط تری دارد. همچنین بازده شرکت و سرعت گردش داراییها نسبت به سایر ویژگیهادارای بیشتریناثر بر متغیرهای حسابداری در تشریح روند تدریجی قیمت سهام است.