سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی مقدسی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، مدرس دانشگاه
یوسف محمودی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، مدرس دانشگاه

چکیده:

فرایند سیاستگذاری از حیاتی ترین اقدامات و عناصر و مولفه های کلیدی در مقوله آموزش و پرورش و نیل به اهدافآموزشی است. سیاستگذاری آموزشی به مفهوم عام و کلی آن پیشینه ای دیرینه دارد و تاریخ آن با تاریخ تعلیم و تربیت آغازشده است. درمقاله حاضر روند تحول سیاستگذاری آموزشی در سه دوره زمانی پیش نوین گرائی ، نوین گرائی و فرامدرنیسممورد بررسی قرار گرفته ، برای نیل به این منظور ابتدا به بررسی فرایند سیاستگذاری در تمدن سرزمین های باستانمصر، چین ، روم و یونان باستان پرداخته و پس از آن با توجه به روال زمانی به قرون وسطی ، رنسانس ، قرن بیستم و دورانمعاصر می پردازیم و پس از بررسی فرایند سیاستگذاری در دوران پست مدرنیسم ، مباحث جهانی شدن آموزش وپرورش ، سیاستگذاری در عصر دانایی ، نوآوری آموزشی ، ویژگی های سیاستگذاری حرفه ای ، نظام خط مشی گذاری خودآگاه و یادگیرنده نقش پژوهش در خط مشی گذاری حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد .