سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
اکبر تقی زاده – دانشیارو استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
یوسف مهمان نواز – دانشیارو استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
ولی اله پلنگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام.

چکیده:

هدف از این آزمایش، بررسی روند تجزیه پذیری تفاله انار(شاهد و عمل آوری شده با اوره) بود. در این مطالعه تعداد ۲ راس گوسفند نر اخته فیستولا گذاری شده ( ۱/۵ Kg ± ۳۸ )، برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. در این آزمایش، میزان ناپدید شدن ماده خشک در ۹۶ساعت پس از انکوباسیون برای تفاله انار بدون عمل آوری و عمل آوری شده به ترتیب ۶۸ / ۶۴ و ۷۸ / ۷۳ درصد بود که تفاوت معنی داریداشتند( ۰۵ / P < 0 ). در این مطالعه میزان ماده خشک محلول در زمان صفر ( a) تفاله عمل آوری شده و بدون عمل آوری به ترتیب ۶۸ / ۳۵ و ۵۸ / ۳۴ درصد و میزان مواد قابل تخمیر ( b) بترتیب ۸۳ / ۳۷ و ۸۷ / ۳۰ درصد بود که تفاوت معنی داری با هم داشتند( ۰۵ / P < 0 ). از داده های تجزیه پذیریمی توان در تنظیم صحیح نیازمندی های میکروب های شکمبه و حیوان استفاده نمود