سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع
احمدعلی پوربابایی – استاد یار، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
حسینعلی علیخانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

متأسفانه یکی از اجزای لاینفک رشد سریع جمعیت و فرآیند های صنعتی شدن، ایجاد آلودگی های زیست محیطی می باشد. در بسیاری از موارد بی توجهی به مناطق آلوده و یا مناطقی که در معرض آلودگی قرار دارند، اثرات جبران ناپذیری بر سلامت محیط زیست و به تبع آن بر ادامه نسل سالم بشری، خواهد داشت. PAH ها دسته بزرگی از سرطانزاهای محیطی هستند که در همه جا به عنوان آلاینده های محیطی از جمله آب، هوا و خاک دیده می شوند و بواسطه مقاومتشان در محیط های مختلف برای سلامتی انسان مضر می باشند. حرکت، چرخش و سرنوشت ترکیبات PAHدر محیط بستگی به خصوصیات این ترکیبات مثل حلالیت در آب، سهولت تبخیر شدن، چسبیدن به ذرات معلق، اتصال به کربن آلی در خاک یا ته نشستها، تجزیه های شیمیائی، نوری و بیولوژیکی دارند. تجزیه زیستی همچنین به نوع خاک، میزان رطوبت، حضور عناصر، شرایط رداکس و درجه حرارت بستگی دارد این خصوصیات در مورد ترکیبات مختلف PAH تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. تصعید و جذب روی جامدات معلق و سپس رسوب این جامدات مهمترین فرایند حذف این ترکیبات بخصوص با وزن ملکولی متوسط و زیاد می باشد. در صورتیکه فراریت و تجزیه زیستی مهمترین فرایند حذف برای ترکیبات PAHs با وزن ملکولی پایین میباشد.