سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید مهدوی کلاته نو – دانشجویکارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (استاد راهنما)،
سعید زرهداران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرید مسلمی پور – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

آزمایشی جهت بررسی روند تجزیهپذیری ماده خشک کنجاله آفتابگردان و بررسی بخشهای پروتئینی آن بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل در دو مرحله انجام شد. مرحله نخست اندازهگیری تجزیهپذیری کنجاله آفتابگردان در ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۶ ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس ازتغذیه و مرحله دوم اندازهگیری فراسنجههای پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. نتایج مرحله اول آزمایش بیانگر مقدار%۲۱/۳۱ برای بخش سریع تجزیه و ۲۶ / ۴۷ % برای بخش کند تجزیه بود. میزان تجزیهپذیری موثر کنجاله آفتابگردان در سرعتهای عبور ۲%، ۵% و ۸%بهترتیب برابر ۷۳ / ۵۳ %، ۶۳ / ۴۳ % و ۲۵ / ۴۳ % بود. نتایج مرحله دوم نشان داد که نیتروژن غیرمحلول در شوینده خنثی و نیتروژن محلول در شوینده اسیدی ۳۵ / ۲% و ۹۵ / ۱% بود. بخشهای B1 و B2 بهترتیب ۶۹ / ۲۳ % و ۷۳ / ۷۵ % بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با توجه به مقادیرفراسنجههای تجزیهپذیری و بخشهای پروتئین آن، این کنجاله را میتوان به عنوان یک منبع پروتئینی مفید برای نشخوارکنندگان معرفی کرد