سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید مهدوی کلاته نو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتینژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (استاد راهنما)،
سعید زره داران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فریده مسلمی پور – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

آزمایشی جهت بررسی روند تجزیهپذیری ماده خشک و بررسی بخشهای پروتئینی کنجاله پنبهدانه بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل در دو مرحله انجام شد. مرحله نخست اندازهگیری تجزیهپذیری کنجاله پنبهدانه در ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۶ ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از تغذیه و مرحلهدوم اندازهگیری فراسنجههای پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. نتایج مرحله اول آزمایش بیانگر مقدار ۳۱ / ۲۱ % برایبخش سریع تجزیه و ۲۶ / ۴۷ % برای بخش کند تجزیه بود. میزان تجزیهپذیری موثر کنجاله پنبهدانه در سرعتهای عبور ۲%، ۵% و ۸% بهترتیب برابر%۵۰/۳ ، %۳۳/۳۹ و ۷/ ۳۴ % بود. مرحله دوم آزمایش شامل اندازهگیری فراسنجههای پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل بود. نتایج این بخش نشان داد که نیتروژن غیرمحلول در شوینده خنثی و نیتروژن محلول در شوینده اسیدی ۸۵ / ۲% و ۶۵ / ۱% بود. بخشهای B1 و B2 بهترتیب ۶۹ / ۲۳ % و ۰۷ / ۷۵ % بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با توجه به مقادیر فراسنجههای تجزیهپذیری و بخشهای پروتئین آن، اینکنجاله را میتوان به عنوان یک منبع پروتئینی مفید برای نشخوارکنندگان معرفی کرد