سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدسعید اسلامیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
امیرحسین دادگستر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که مقدار تبخیر در بسیاری از طرحهای هیدرولوژیکی و سیستمهای هیدرولیکی نظیر مخزن سدها و سیستمهای آبیاری تأثیر زیادی دارد، لذا پیشبینی آن امری ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی روند تبخیر از مخزن سد دز و پیش بینی آن به کمک سری زمانی میباشد. بدین منظور از دادههای تشتک تبخیر ایستگاه هواشناسی سد دز به عنوان شاخصی برای تبخیر از مخزن سد استفاده شد. از آمار سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۹ به منظور بررسی روند تبخیر توسط سری زمانی به کمک نرم افزار mini tab استفاده شد و تبخیر برای نیم سال آبی ۹۰-۸۹ پیش بینی گردید. مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی مشخص کرد که هلت-وینترز دارای دقت بیشتری می باشد و قابل اعتمادتر است.