سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلیمان اسکندری راد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان

چکیده:

پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم درایران است بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی درشروع و استمرار انقلاب امکان پذیر نبود مشروعیت رهبری ایشان ازعوامل و عناصر چندی نشات میگیرد که مرجعیت ازمهمترین آنهاست هرجنبش سیاسی اجتماعی دارای چندین رکن است که شناخت و تفسیر آن جنبش برپایه ارکان امکان پذیر می شود انقلاب اسلامی ایران نیز حاصل تجمع و همکاری ارکانی چند است که بدون آنها امکان موفقیت آن بعید می نمود یکی ازاین ارکان رهبری انقلاب است که ازمهمترین عوامل شروع تداوم پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی بودهاست عوامل متعدد دیگری نیز دربوجود آمدن و پیروزی انقلاب نقش داشته اند لیکن هدف عمده دراین مقاله بررسی مدیریت رهبری سیاسی امام خمینی و نقش مرجعیت درآن می باشد.