سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – دانشجوی دکتریزمین شناسی ساختمانی
محسن پورکرمانی – استاددانشگاه شهید بهشتی تهران
علی سلگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نازنین جمالیان – دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

زمین لغزش به عنوان یکی ازاشکال فرسایش به اغلب فاکتورهای تکتونیک فعالازجمله شکل حوزه زهکشی Bs پیچ و خم پیشانی کوهستان Smf شاخص طول به شیب رودخانه sl نسبت عرض کف دره به ارتافع آن vf عدم تقارن حوزه زهکشی Af و انتگرال فرازسنجی Hi وابسته است که درمجموع حاضر تعیین روند و میزان این وابستگی به پیچ و خمهای پیشانی کوهستان smf به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تکتونیک فعال درمنطقه مورد توجه است اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی ازبهترین ابزارجهتبررسی و ارزیابی تکتونیک فعال می باشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی زمین شناسی تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی نقشه های Dem منطقه درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی gis تهیه شده و براساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص Smf درسه کلاس I,II,III و نقشه پراکنش سطحی زمین لغزش قدیمی لغزش افتان ها و واریزه ها تهیه گردید