سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر فرجی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهاب خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت باکتریهای محرک رشد PGPR و هیومیک اسید بررشد آتریپلکس کانسنس درکویر میقان درسال ۹۰-۸۹ ازمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل زئولیت درسه سطح Z1=0 ، Z2=500 ، Z3=1000 دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتری محرک رشد دردو سطح ۰ B1= ، B2=25 میلی لیت ردریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ و هیومیک اسید دردو سطح H1=0 ، ۲= ۱۰ H میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته قطرساقه و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و هیومیک اسید صفاتی مانند ارتفاع بوته و قطرساقه تحت تاثیر قرارگرفته وو از نظر آماری معنی دار شدند دربین سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین و کمترین ارتفاع بوته با میانگین های ۱۴/۲۴ و ۸ /۹۰ سانتی متر به ترتیب مربوط به تیمارهای مصرف ۱۰۰۰گرم و عدم مصرف زئولیت بود.