سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صالح سنجری – مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
ناصر برومند – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
قباد جلالی – مربی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

بیابان زائی یکی از عوامل تهدید کننده حیات بشریست که موجب تخریب منابع طبیعی می شود. بنابراین شناخت پدیده های بیابان زائی و عوامل مؤثر بر تشدید آن برای کشور ما دارای اهمیت حیاتی می باشد. در این تحقیق از اطلاعات تصاویر ماهواره ای برای بررسی تغییر کاربری اراضی بر پدیده بیابان زائی منطقه زرند استفاده شد. در انجام این پژوهش، از داده های ماهواره ای MSS 1355 و داده های ETM 1384 استفاده گردید. عملیات پردازش داده ها به روش طبقه بندی نظارت شده با استفاده از نرم افزار ENNI 4.3انجام گرفت. نتایج حاصل بیانگر کاهش وسعت مناطق بیابانی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ به میزان ۷/۱۵۸۲ هگتار می باشد. از طرفی ، اراضی باغی در این دوره ی زمانی به میزان ۵/۲۸۹۳ هگتار افزایش نشان می دهد.