سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گلاله غفاری – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
کامران چپی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

تغییر اقلیم با منشا انسانی و تغییر در نوسانات اقلیمی باعث دگرگونی های عمده یجهانی در حال و اینده می گردد و یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است که تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می اید پدیده ی گرم شدن زمین الگوی بارش جهانی را تغییر خواهد داد اما چگونگی این تغییرات به روشنی مشخص نیست هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت و روند بارشهای فصلی درا ستان کردستان با توجه به فرایند تغییر اقلیم در طی سالهای اخیر است جهت انجام این مطالعه اقدام به بررسی داده های بارندگی ایستگاههای سینوپتیک استان کردستان از بدو تاسیس تا سال ۲۰۰۵ شد جهت کشف روند و معنی داری آن در سری زمانی بارش از ازمون ناپارامتری Mann-Kendall استفاده شد نتایج حاصل از بررسی روند بارش ایستگاهها توسط ازمون Mann-Kendall نشان داد که بارش در فصل زمستان در تمام ایستگاهها بدون روند بودها ست و تغییری نداشتها ست.