سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق ادبیل
معصومه نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

این آزمابش به منظور بررسی روند انتقال ذخایر بذر طی دوره جوانه زنی سویا رقم DPX، تحت تاثیر شوری و اندازه بذر، در قالب طرح فاکتوریل-اسپلیت پلات و با ۴ تکرار انجم شد. در این آزمایش میزان استفاده از ذخایر بذر (srur)، کارایی استفاده از ذخایر بذری (srur) و کارایی تبدیل ذخایر بذر به گیاهچه (fmob) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که مقادیر srur و fmob با افزایش غلظت نمک کاهش می یابد. در تمامی صفات مورد بررسی بین روزها تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین، تاثیر شوری بر کلیه صفات معنی دار بود. با توجه به نتایج می توان دریافت که با افزایش میزان شوری وزن خشک لپه ها افزایش یافت، ولی بین دو اندازه بذر تفاوت معنی داری وجود نداشت.