سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره حسامی – کارشناس گروه آلودگی هوای ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران،
فرناز والیزاده – کارشناس گروه آلودگی هوای ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران،
امیرحسن جعفری ورامینی – قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، کارشناس ارشد ع

چکیده:

ساختار حمل و نقل درون شهری علیرغم باور عمومی، تاثیر و نقشغیر قابل انکاری در امر توسعه، اعم از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… در بسیاری از کشورهای در حال رشد دارد. عدم توجه کافی به مسائل حمل و نقل، موجب بالا رفتن هزینهها و خسارتهای اجتماعی اقتصادی و محیطزیستی فراوانی شده استکه مهمترین آنها تهدید سهگانه منابع انرژی، مصرف بالای سوختدر بخشحمل و نقل و هزینه بالای واردات آن، تعداد بالای تصادفات، آلودگی هوا، ترافیک و صدمات محیطزیستی است. در این تحقیق با توجه به میزان مصرف بالای دو سوخت بنزین و نفتگاز در بخشحمل و نقل درون شهری تهران، ابتدا میزان مصرف هر یکاز این سوختها به تفکیکنوع خودروهای مورد استفاده در بخشحمل و نقل عمومی شهر تهران(اتوبوس، مینیبوس و تاکسی) پرداخته شده و سپسبا استفاده از نرم افزار انرژی و محیط زیست، میزان انتشار دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق در طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ برآورد شده است. بررسی ها نشان داد که میزان مصرف بنزین در بخشحمل و نقلعمومی شهر تهران به دلیل افزایشناوگان حمل و نقل عمومی افزایشو در سال ۹ درصد بوده است. روند مصرف نفت گاز در بخشمینی / ۱۳۸۵ سهم حمل و نقل عمومی در مصرف بنزین شهر تهران ۹۳ بوسرانی، سیر نزولی را در دوره مورد مطالعه نشان می دهد بطوریکه میزان مصرف نفتگاز در این بخشدر سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۳۰،۱۳۸۱ درصد کاهشیافته است. همچنین بالتبع گسترشناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران، انتشار آلایندههای مذکور در طی این دوره روند افزایشی داشته است.