سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین امیدی –
فرشید فیض الهی –
جواد میبدی –
محمدرضا مجدزاده طباطبایی –

چکیده:

ارزیابی پروژه های ساماندهی رودخانه پس از بهره برداری، از دو دیدگاه حائز اهمیت م یباشد ۱-ارزیابی بمنظور حفاظت، مرمت وبازسازی سازه ها و ۲-ارزیابی بمنظور تعیین اثربخشی و عملکرد آنها، این پژوهش با معرفی عوامل موثر در آسیب پذیری رودخان هها وتعریف شاخ صهای اولوی تبندی آسیب پذیری اقدام به شناسایی و اولویت بندی بازه های آسیب پذیر در رودخانه های اصلی کشورنموده است. سپس با معرفی طرح ملی مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه های کشور که از سال ۸۸ و بهمنظور اجرای عملیات ساماندهی در بازه های آسیب پذیر اولویت دار شناسایی شده در رودخان ههای اصلی کشور آغاز شده است، نسبت به ارائه روند اجرایی طرح مذکور در طی سا لهای اجرای آن اقدام می نماید. در ادامه با تعریف شاخ صهای ارزیابی عملکرد، به ارزیابیو بررسی عملکرد پروژه های ساماندهی درحال اجرا و اجرا شده از محل طرح مذکور پرداخته و با مطالعه موردی سه پروژه اجرایی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان عملکرد این پروژ هها را بر اساس شاخص های ارزیابی مورد بررسی قرار می دهد.