سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس حاتمی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
محمد مهدی امینایی – هیئت عملی بخش بیماری شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان بلوار ۲۲ بهمن دا

چکیده:

در این تحقیق , میوه خرمای مضافتی ( رقم خرمای غالب و تجارتی دراستان کرمان ) به منظور شناسایی قارچها و تعیین روند آلودگی میوه در طول مراحل مختلف رسیدگی (کیمری, خلال و رطب ) مورد بررسی قرار گرفت . پس از انتخاب چهار نخلستان در جهت های مختلف جغرافیایی شهرستان بم و همچنین با شروع مرحله کیمری , هر ۱۵ روز یکبار نمونه برداری انجام شد و سپس در آزمایشگاه تعداد کل میکروارگانیزم ها, قارچها و همچنین وجود باکتریهای اسید لاکتیک در میوه خرما در طول مراحل رسیدگی بررسی شد. گونه های قارچ: Aspergillus niger, A.flavus , A.parasiticus, A.ochraceus, A.fumigatus, Fusarium oxysporium, F.solani, F.equiseti, F.subglutinans F.semitetum, Penicillium expansum, P.gladioli, Bipolaris australiensis, B.bicolor , Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Rhizopus stolonifer, Paecillomyces variotti and Nigrospora oryzae در مراحل مختلف رسیدگی از میوه مضافتی جدا شدند. شمارش میکروبی در مرحله کیمری بالا بود و سپس در مرحله خلال کاهش و مجداد در مرحله رطب بطور قابل توجهی افزایش یافت . تعداد کل قارچها در مرحله کیمری حداقل بود و با رسیدگی میوه افزایش یافت بطوریکه بیشترین تعداد قارچها در مرحله رطب مشاهده شد. باکتریهای اسید لاکتیک فقط در مرحله رطب از میوه مضافتی جدا شدند.