سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی اکبر امین بیدختی – استادیار دانشگاه سمنان
مهسا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

خصوصی سازی فرایندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها دربسیاری از کشورها جهان برای انجام اصلاحات دراقتصادو نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند باتوجه به فرایند تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و ورود به مرحله عملی آزادسازی و خصوصی سازی نگرش بروضعیت کشورهای جهان دراین ارتباط ترسیم کننده چشم اندازی خواهد بود که مسیر حرکت به سمت اهداف آتی را برای تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان راهبرد تسهیل می نماید کشورهای آسیایی از نظر جغرافیایی و سیاسی متنوع می باشد و بدین لحاظ سیاستهای مشارکت و یا مالکیت دراین کشورها تابع تصمیمات سیاسی کلان می باشد برای مثال کشورهای آسیایی مرکزی و قفقاز که تجربه سیاست درهای بازو ازادی از انحصار کمونیسم را پیش رو دارند درزمینه ایجاد بازار رقابتی بسیار باز عمل می کنند دراین تحقیق مروری روند خصوصی سازی درکشورهای مختلف با تاکید بربخش مخابرات مورد مطالعه قرارگرفته است بررسی روند خصوصی سازی درکشورهای جهان نشان میدهد که تعدادی ازکشورهای آسیایی که درزمینه خصوصی سازی درمراحل مطالعه و گامهای اولیه هستند جهت اعمال سیاست های حکومتی سهمی کمتر از ۵۰ درصد را برای مشارکت و یا مالکیت خارجی درنظر گرفته اند.