سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مونا صالحی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نژاددام
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مختارعلی عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دامی کشور
صادق علیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضربررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی درمرغان بومی اصفهان بود صفات مورد بررسی شامل وزن بدن درسنین ۱و۸و۱۲ هفتگی سن و وزن بلوغ جنسی تعدادتخم مرغ و میانگین وزن تخم در۲۸و۳۰و۳۲ هفتگی بودند رکوردهای مربوط به ۵۹۷۰۸ پرنده واقع درمرکز اصلاح نژاد مرغان بومی اصفهان طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ جمع آوری شد ارزشهای اصلاحی پرندگان توسط نرم افزارASREML بدست آمد روند ژنتیکی فنوتیپی و محیطی صفات مذکور طی ۱۳ نسل انتخاب براورد شد و معنی داری آنها مورد بررسی قرارگرفت روند ژنتیکی صفات وزن بدن در۱و۸و۱۲ هفتگی سن ووزن بلوغ جنیسی تعداد و میانگین وزن تخم به ترتیب ۰/۰۳۴ و ۱۰/۵۱ و ۱۴۴/۸۰ گرم ۰/۷۶- روز، ۸/۶۱ گرم ۰/۹۳عدد و ۰/۰۵ گرم تخمین زده شد روند ژنتیکی معنی دار برای تمام صفات مورد بررسی نشان دهنده موفقیت آمیز بودن برنامه اصلاح نژادی اجرا شده می باشد که سبب افزایش وزن بدن و تعداد و وزن تخم مرغ تولیدی و کاهش مطلبو سن بلوغ جنسی درطی نسلهای مورد بررسی شده است.