سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مروارید بزرگ پوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان ، گروه علوم تربیتی ، شادگان ، ایران
سیده زهرا شاه نعمتی –

چکیده:

نظارت و راهنمایی یکی از کارکردهای مهم مدیریتی است که برای اداره و رهبری یک نظام آموزشی مطلوب و پویا ضرورت دارد ونقش اصلی ناظر و راهنمای تعلیماتی اصلاح و بهبود وضع آموزش و به طور کلی بهبود شرایط تدریس و یادگیری است . روش هاینظارت و راهنمایی آموزشی عبارتند از : نظارت کلینیکی ( مشاهده مستقیم رفتار معلمان در کلاس درس ) ، نظارت همکاران ، نظارت برخود ، (خود ارزیابی ) ،نظارت غیر رسمی ، نظارت سینرژیک و عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی شیوه های نظارت و راهنمایی شامل حوزه ی اجرایی کلیدی ، انعطاف پذیری ، زود بهنگام شدن ، اجرای اقدامات اصلاحی می باشد. هدف از این تحقیق تعیین عوامل تأثیرگذار و کارآمدی شیوه های نظارت و راهنمایی و تعیین روش و الگوی مناسب نظارت و راهنمایی در اثر اطلاعات ویزه معلمان ابتدایی شهرماهشهر می باشد .در این تحقیق جامعه ی آماری معلمین ابتدایی شهر ماهشهر می باشند که حجم نمونه ۸۶ نفر که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه شامل ۲۴ سؤال ۵ گزینه ای کهاز (بسیار کم ، کم ، متوسط ، زیاد ، بسیار زیاد) و با طیف لیکرت تهیه شده و برای پاسخگویی و برای پاسخگویی بین معلمان ابتدایی مدارس مورد نمونه توزیع گردیده است . تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است که در سطح توصیفی از شاخص های آماری نظیر میانگین ، میانه ، انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون ناپارامتریQpبا قرار دادن۰/۵p =آزمون میانه ) استفاده شد. جواب های هر گویه به ترتیب از خیلی کم تا خیلی زیاد ( ۵-۱ارزش گذاری شده است .یافته های این پژوهش نشان داد که معلمین به ترکیبی از روش های نظارت و راهنمایی گرایش دارند و عواملی مانند حوزه های اجرایی کلیدی ، انعطاف پذیری ، زودبهنگام ، اجرای اقدامات اصلاحی بر کارآمدی شیوه های نظارت و راهنمایی تأثیر بسزایی دارند