سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در سالهای اخیر، به کارگیری مدیریت تلفیقی علفهای هرز با هدف کارایی بیشتر علفکشها، کاهش آلودگی محیط زیست توجه محققین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی تأثیر روش تلفیقی علفهای هرز گوجه فرنگی در جهت کاهش میزان علفکش در محیط، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در یکی از مزارع کشاورزی منطقه میانآب شهرستان شوشتر اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم (حفاظتی -مرسوم) و ۶ تیمار کنترل علفهایهرز ( ۱-علفکش، ۲- علفکش کاهش یافته، ۳- وجین، ۴- کولتیواتور، ۵- تلفیق تیمار ۲و۳ ۶- تلفیق تیمارهای ۲و ۴ ) بود. نتایج نشان داد که فراوانی علفهایهرز پهن برگ و باریک برگ در تیمار با کولتیواتور بیشتر از سایر روشهای کنترل بود. تیمار علفکش به تنهایی در کنترل علفهایه رز گوجه فرنگی نه تنها کارایی لازم را نداشت بلکه باعث کاهش تنوع زیستی گردید و آلودگی زیست محیطی را هم به دنبال خواهد داشت