سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد علی کشاورز – بخش فروش و بازاریابی شرکت پلی اکریل ایران اصفهان، ایران

چکیده:

صنعت نساجی کشور با حدود یک قرن سابقه خدمت یکی از قدیمی ترین و اشتغال زاترین صنایع کشور می باشد. یکی از مهم ترین بخش های این صنعت، ریسندگی یا تبدیل الیاف به نخ می باشد. این بخش از صنعت نساجی از اهمیت ویژه ای مرخوردار است و هر گونه اشکالی در این مرحله می تواند باعث عیب در کالای نهایی گردد. یکی از موارد مشکل زا در مرحله ریسندگی ایجاد موئینگی در نخ می باشد.اثرات منفی موئینگی نخ را می توان در بافندگی تاری-پودی، بافندگی پودی و همچنین در ظاهر پارچه مشاهده کرد. وجود نخ های موئینه در بافت پارچه باعث ایجاد رگه های تاری و یا پودی در پارچه می گردد، ضمن اینکه در فرآیند ریسندگی از نظر سلامت تنفسی کارگران برای کارگران مشکل ایجاد می کند و هزینه سرویس و نگهداری دستگاه ها را نیز زیاد می کند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر موئینه شدن نخ پلی استر –پنبه و چگونگی تأثیر آنها می باشد. این تحقیق بر روی نخ نمره ۴۰ نمره انگلیسی پلی استر-پنبه با نسبت ۶۵/۳۵ انجام شده است.عوامل مؤثر بر موئینگی نخ را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود که عبارتند از خواص فیزیکی الیاف و پارامترهای تکنولوژیک در فرآیند ریسندگی. هریک از این موارد به طور جداگانه شامل عواملی می باشند که پارامتر تکنولوژیکی ریسندگی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج مطالعات تعدادی از محققین درخصوص عوامل دیگر ارائه شده است. خواص طولی نخ در ارتباط با نمره نخ ریسیده شده تأثیرات متفاوتی را بر روی موئینگی نخ می گذارد، به طوری که سهم ۲٫۵% طول ریسندگی (Spun Length) الیاف، روی کل اثر خواص الیاف در موئینگی نخ برای نخ های ظریف رینگ ۶۰% و در نخ های ضخیم، کمتر از ۲۰% برآورد می شود. خواص دیگر الیاف از جمله شاخص میکرونر و نسبت یکنواختی الیاف نیز حدود ۳۰% ذر موئینگی نخ موثر می باشد.دسته دوم عوامل موثر بر موئینگی نخ پارامترهای تکنولوژیکی می باشد. در این ضمن ثابت نگه داشتن و مشخص بودن مواد اولیه، مشخصات محصولات میانی و در آخر ماشین رینگ مورد استفاده، بر روی شش پارامتر تأثیرگذار بر روی موئینگی نخ بررسی شده است. اطلاعات به دست آمده در قالب شیوه آماری (Design Of Experiment) DOE می باشد. برای استفاده از این شیوه آماری ابتدا طرح الگوی آزمایش شامل شش پارامتر تنظیم گردید که هر پارامتر در دو یا چند سطح می باشد.پارامترهای مذکور عبارتند از :الف) روکش غلتک (Cots) در سه سطحب) فشار غلتکها بالایی (Pressure) در دو سطحج) ضریب یا فاکتور تاب (Twist Coefficient)) در دو سطحد) نوع شیطانک (Type) در دو سطحه) فاصله دهنده (Clips) در سه سطحی) وزن شیطانک (Weight) در دو سطحمقادیر انتخاب شده برای شش پارامتر مذکور بر اساس تحقیقات مرکز SITRA از کتاب Mills Norms for Spinning می باشد.در این تحقیق حدود ششصد و نه نمونه توسط دستگاه ZWIGLE G565 آزمایش شده است که شاخص موئینگی به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. خروجی این نرم افزار شامل جدول ANOVA (تجزیه و تحلیل واریانس) و جداول مربوط به میانگین ها و همچنین جداول مربوط به تشخیص سطوح مختلف از هر عامل می باشد، عوامل مورد بررسی به صورت تکی و تقابل دو یا چند عامل با در نظر گرفتن P-Value از لحاظ Significant بودن یا غیر Significant بودن مشخص شده است.مواردی که Significant بوده اند تا تاثیر متقابل چهار عامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت، تغییرات تمامی عوامل به صورت تکی به جز عامل فشار نقش مهمی در موئینگی ایفا می کند و مابقی عوامل به صورت تقابل دو تایی تا چهار تایی مورد تحلیل قرار گرفته اند.