سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید عرفان حسینی مبرا – دانشجوی رشته سازه های آبی،گروه مهندسی آب،دانشگاه ارومیه
مهرنوش کهندل – دانشجوی رشته سازه های آبی،گروه مهندسی آب،دانشگاه ارومیه
مجید منتظری – استادیار سازه های آبی،گروه مهندسی آب،دانشگاه ارومیه

چکیده:

بطورکلی ترک درکانالها دایکهای خاکی خاکریزها و سدهای خاکی یک اتفاق معمول و بروز آن اجتناب ناپذیر است و درتمام مقاطع م یتواند رخ دهد بسیاری ازاین ترک ها به علت قرارگرفتن درلایه های زیرین از لحاظ ظاهری قابل رویت نمی باشند و تنها درصورت وجود ابزارمناسب درمحلترک می توان بوجود آنها پی برد درمقاله حاضر ابتدا منشا بروز ترک ها خاک ها و خصوصیات رفتاری خاک ها چه دربستر طبیعی و چه درمناطق خاکریزی شده مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است درادامه به بررسی علل ایجاد ترک و خراب یدرکانالهای بتنی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارومیه پرداخته شده و سپس پیشنهادهایی براساس اطلاعات و تجارب بدست آمده برای جلوگیری از بروز و ترمیم این گونه عوارض درپروژه ها ارایه شده است.