سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره جوانمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج،
ذبیح اله زمانی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
سید محمود غفاری – استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، تهران
منصور امیدی –

چکیده:

رکود بذر مکانیسمی توسعه یافته در گیاهان مناطق معتدله از جمله گیلاس (Prunus avium L.) است که از جوانه زنی سریع بذور حتی تحت شرایط مناسب جلوگیری کرده و متعاقباً در برنامه های اصلاحی ایجاد مشکل می کند. در این تحقیق، از بذرهای میوه رسیده گیلاس رقم زرد دانشکده استفاده گردید و به منظور رفع رکود پس از برداشتن پوسته سخت، بذور تحت تیمارهای شستشو، غلظت های متفاوت محلول GA3 و دوره های مختلف سرمادهی مرطوب در دمای ۰/۵ ± ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. درصد جوانه زنی اولیه در انتهای هر دوره سرمادهی ثبت شد و سپس بذرها به اتاقک رشد با دمای ۰/۵±۱۳ درجه سانتیگراد به مدت ۲۱ روز منتقل شدند و طی این مدت بذرهای جوانه زده هر ۲ روز یک بار شمارش گردیدند. نتایج این بررسی مشخص ساخت بذرهایی که تحت تیمار شستشو قرار گرفته بودند، درصد و سرعت جوانه زنی بالاتری را نسبت به بذوری که شسته نشده بودند داشتند. افزایش غلظت GA3 تا ۵۰۰-۱۰۰۰ ppm درصد بذرهای جوانه زده را افزایش داد اما اختلاف معنی داری بین این دو غلظت مشاهده نشد. هم چنین بیشترین درصد جوانه زنی در ۶-۸ هفته سرمادهی به دست آمد که بین این دو نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج مشخص نمود که بیشترین درصد جوانه زنی ( ۵۲ %) با استفاده از بذرهای شسته شده و غلظت هورمون ۵۰۰ppm به دست آمد و بیشترین سرعت جوانه زنی (۳/۲۶ بذر در روز) مربوط به بذرهای شسته شده وغلظت هورمون ۱۰۰۰ppm بوده است.